Dizi ve Filmlere Altyazı ve Dublaj Çevirisi İşinde Vergi Mükellefiyeti

Evimde işyerim olmadan altyazı ve dublaj çevirisi işi yapıyorum söz konusu çalışmalarım dolayısıyla vergi mükellefi olmam gerekir mi?

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

 

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…”denilmiştir.

 

Aynı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.“” hükmü yer almıştır.

 

Yukarıdaki hükümlere göre, dizi ve filmlere altyazı ve dublaj çevirisi işi Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesi uyarınca serbest meslek kazancı olmakla birlikte, söz konusu işin Kanunun 18 inci maddesinde yer alan eser gruplarından hiç birinin kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu faaliyetten elde ettiğiniz serbest meslek kazancınızın gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmektedir.

 

Öte yandan serbest meslek erbabının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca işe başlamayı vergi dairesine bildirme, 172 ve 210 uncu maddeleri uyarınca serbest meslek kazanç defteri tutma, 236’ncı maddesi uyarınca da mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilâtları için serbest meslek makbuzu düzenleme mecburiyeti bulunmaktadır.

 

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının 2’nci bendinde, yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç); %20 oranında tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

 

Buna göre, altyazı ve dublaj çeviri hizmetini Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişilere yapmanız halinde, tarafınıza yapılacak bu ödemelerden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan, elde edilen serbest meslek kazancınızın yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirilmesi gerekmektedir. Bunu yapmadığınız takdirde herhangi bir vergi incelemesinde kayıt dışı çalışan mükellef ve vergi kaçırmak gibi fiillerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

 

Yazar Hakkında

Mali müşavir ve eğitimci olan Nevzat Erdağ aynı zamanda yönetim danışmanlığı yapmaktadır. Yayınlanmış 11 kitabı bulunmaktadır. Erdağ’ın ayrıca sosyal ve mesleki içerikli 100’ün üzerinde yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. www.nevzaterdag.com – nevzaterdag@nevzaterdag.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir