Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği Hakkında

Çevre ve Orman Bakanlığının 17.06.2011 Tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetesi ile yürürlüğe giren bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazı tehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, atık miktarının azaltılması, geçici depolanması, geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için gerekli idari ve teknik esasların düzenleyen tebliğine yönelik işlemler yazımın konusudur…

 

Çevre ve Orman Bakanlığının 17.06.2011 Tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetesi ile yürürlüğe giren bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazı tehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, atık miktarının azaltılması, geçici depolanması, geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için gerekli idari ve teknik esasların düzenleyen tebliğine yönelik işlemler yazımın konusudur.

 

Tebliğ tarihinden itibaren “tehlikeli atık üreten” her tesis bakanlığın kendi sitesinde bulunan tehlikeli atık beyan sistemi üzerinden her yıl Ocak ayı içersinde “Atık Beyan Formunu” doldurması gerekmektedir. Böylece, muhasebe departmanlarının doldurması gereken formlara bir form daha eklenmiş oldu…

 

Yeni başvuracak işletmelere verilecek olan kullanıcı adı ve parolalar için firma yetkililerince imzalanmış olan ve online işlemler / “Kullanıcı adı- Parola Talep Formu”nun doldurularak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Bu form doğrultusunda işlemler İl Müdürlüklerince gerçekleştirilecektir.

 

Atık Beyan Formu sadece tehlikeli atıklar için doldurulur. Eğer tesiste oluşuyorsa atık yağlar, pil ve aküler, tıbbi atıklar da yazılır. Her ne kadar atık beyan formunda atık yağlar için ayrı bölüm bulunmuş olsa da yinede ayrı bir yönetmeliği bulunan atık madeni yağlar için atık yağ beyan formunun da doldurulması gerekir.

 

Form doldurulup imzalandıktan sonra beyanı yapılan atıklara ilişkin “Ulusal Atık Taşıma Formları”, varsa analiz raporları ve diğer ilgili evraklar eklenir ve bir üst yazı ile ilgili valiliğe gönderilir.

 

Daha önceki yıllarda bu beyan formunu doldurma zorunluluğu olmayan atık motor yağı üreticileri de yönetmelik değişikliği nedeniyle bu formu doldurmak zorundadır.

 

Bu Tebliğ kapsamında;

a) Atık beyan formu: Atık üreticileri tarafından doldurulması gereken internet tabanlı programda yer alan formu,

b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

c) Çevre lisansı: Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte yer alan çevre lisansını,

ç) Geçici depolama alanı: Atıkların üretici tarafından geri kazanım/bertaraf tesisine gönderilinceye kadar tesis içinde geçici olarak biriktirildiği alanı,

d) Geri kazanım: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-II B’sinde yer alan işlemlerden herhangi birisini,

e) Geri kazanım formu: Geri kazanım tesisi tarafından doldurulması gereken internet tabanlı programda yer alan formu,

f) İşletmeci: Geri kazanım tesisinin işletilmesinden sorumlu özel ya da tüzel kişiyi,

g) Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu,

ğ) Tehlikesiz atık: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’ünde (*) ile işaretlenmemiş atıkları,

h) Toplama-ayırma tesisi: Tehlikesiz atıkların tesis içinde yapılan biriktirmeler hariç olmak üzere toplandığı ve ayrıldığı tesisi,

ı) Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu tehlikesiz atık oluşumuna sebep olan kişi ve/veya tehlikesiz atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe sebep olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

Tebliğ kapsamında bakanlığın görev ve yetkileri de belirlenmiştir bunlar;

  • Tehlikesiz atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan program ve politikaları belirlemekle, bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,
  • Tehlikesiz atıkların geri kazanımına yönelik ulusal tehlikesiz atık yönetim planı hazırlamak veya hazırlatmakla ve halkın bilgilenmesini sağlamakla,
  • Tehlikesiz atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde geri kazanımına yönelik yönetimine ilişkin teknoloji ve yönetim sistemlerinin kurulmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamakla,
  • Atık beyan formunun doldurulmasını sağlayacak internet tabanlı programı hazırlamak/hazırlatmak ve programın kullanım esaslarını belirlemekle, sorumludurlar.

 

Bununla beraber tehlikesiz atık üreticisinin de yükümlülükleri bulunmaktadır;

  • Tehlikesiz atık üretimini en az seviyeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almak, tesisinden kaynaklanan tehlikesiz atıkların geri kazanımına yönelik olarak hazırladıkları üç yıllık atık yönetim planını il çevre ve orman müdürlüğüne sunmakla ve hazırlanan yönetim planını uygulamakla,
  • Tehlikesiz atıklarını tesis sınırları içinde veya sanayi bölgelerinde belirlenecek alanlarda, sızdırmaz, emniyetli konteynır ve benzeri içerisinde veya geçirimsizliği sağlanmış alanlarda birbiriyle karıştırmadan ve tehlikeli atıklardan ayrı geçici olarak muhafaza etmekle, atıkların muhafaza edildiği kapların üzerinde tehlikesiz atık ibaresi ve atık koduna yer verecek şekilde bu Tebliğin 10 uncu maddesinde istenilen şartlara uygun olarak geçici depolamakla,
  • Tehlikesiz atıklarını çevre izin/lisansına sahip geri kazanım tesislerine göndermekle veya çevre izin/lisanslı tesislere gönderilmek üzere il çevre ve orman müdürlüklerinden 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında belge alanlara vermekle,
  • ç) Tehlikesiz atık beyan formunu, her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan internet tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,
  • Tehlikesiz atıkların kaza sonucu veya kasti olarak dökülmesi ve bunun gibi olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla il çevre ve orman müdürlüğüne bilgi vermekle, atığın türüne bağlı olarak olayın olduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesini sağlamak ve bununla ilgili tüm harcamaları karşılamakla, yükümlüdür.

 

Günümüzde atıkların bir bölümü geri kazanım ve geri dönüşüm yöntemleri ile yeniden üretime dahil edilebilmektedir. Çöp yığınlarının azaltılması ve atık depo alanlarının daha faydalı kullanılması sağlanmaktadır.

 

Çevre ve Orman Bakanlığının bu tebliği atıklardan daha koordineli ve sistematik biçimde faydalanılmasını sağlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir